OSVOJI TRKAČKI MOTOR YAMAHA

  • Image

Nagradna igra pod nazivom: ”Osvoji trkački motor Yamaha” koju organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo je završena 15.11.20220., a izvlačenje  je održano 20.11.2020. i nadgledano od strane tročlanog komiteta koga je odabrao Organizator.

Nagradu motocikl Yamaha osvojila je: 

  • LEJLA LOKVANČIĆ LEPENICA IZ SARAJEVA 


Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: ”Osvoji trkački motor Yamaha” organizira i provodi Organizator - Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra započinje 28.09.2020. godine i traje do 15.11.2020. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine, isključivo u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca Mercator d.o.o. Sarajevo.

4. PRAVO NA UČEŠĆE
U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod društva – Konzept Social Media Services Sarajevo, kao poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Dobitnici nagrade ne mogu biti maloljetne osobe, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade


5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE
Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije energestkih pića, i to: Monster Energy, Monster Ultra White, Monster Ultra Red, Monster The Doctor, Monster Assault, Monster Hamilton, Monster Mango Loco i Monster Pipe Punch, u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).


6. NAČIN UČESTVOVANJA
a) Kupovinom bilo kojeg od navedenih Monster proizvoda stiče se pravo učešća u nagradnoj igri.

b) Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: www.monsterenergypromotions.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:
- Ime i prezime
- Mjesto i adresa prebivališta
- Godina rođenja
- Adresa elektronske pošte (e-mail)
- Broj mobitela
- Br. fiskalnog računa kao potvrdu kupovine

c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
- „Tvoj kod je registrovan. Prati www.monsterenergypromotions.ba za informacije o dobitnicima.“
- Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
- „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

Uspješnom registracijom učesnik učestvuje u izvlačenju nagrade, koja se izvlači na kraju nagradne igre.

Dobitnik se o osvojenom nagradom obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je navden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnik.

d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.

e) Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o učešću u nagradnoj igri, odnosno prilikom preuzimanja eventualne nagrade.
7. IZVLAČENJE NAGRADE
20.11.2020. godine, održat će se izvlačenje nagrade. Dobitnik će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Prilikom izvlačenja također će se izvući i alternativni dobitnici u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

8. NAGRADA I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST U BIH
Opis nagrade Količina Približna tržišna vrijednost

Motocikl Yamaha 1 12.051,00 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju Bosne i Hercegovine iznosi 12.051,00 KM (PDV je uključen u navedeni iznos).

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE

a) Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem punomoći pobjednika pred nadležnim sudom.

b) Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine, kao svojevrstan dokaz.

c) Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uvjet da njihovi osobni podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

d) Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

e) Dobitnik nagrade će po završetku nagradne igre biti objavljen u najmanje jednim dnevnim novinama na području FBiH.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE
Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM
Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrada se ne može prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši uručenje dobitniku.

12. OTKAZIVANJE
Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

13. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE
Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.
Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 28.09.2020. do 15.11.2020. godine.
Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.


U Sarajevu, 14.09.2020. godine
Broj: 0101-1178/20