Organizacija

  • Image

Uprava društva:

Upravu društva Mercator BH d.o.o. Sarajevo čine Direktor društva i Prokurist društva. 

Upravu društva imenuje Skupština društva koju čine: Mercator-S d.o.o. Novi Sad i Poslovni Sistem Mercator d.d. Ljubljana. Uprava društva Mercator BH d.o.o. Sarajevo organizira rad i rukovodi poslovanje, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. 

Organizacijska struktura društva Mercator BH d.o.o.:

Mercator BH d.o.o. Sarajevo u organizacijskom smislu čine 6 sektora koji obavljaju sve neophodne poslovne funkcije. Glavnim poslovnim funkcijama se bave sektori Maloprodaje, Nabave, Marketinga i Logistike. Za izvođenje svih ostalih potpornih djelatnosti u Društvu zaduženi su Sektor Finansija, računovodstva, kontrolinga, pravnih, kadrovskih i opštih poslova, IT i interne kotrole, te Sektor Upravljanja nekretninama.