Poziv domaćim proizvođačima

 • Image

Poziv domaćim proizvođačima

Ukoliko ste i sami proizvođač,nađite se u najboljem društvu- u Mercatoru.  Prijavite se i postanite i Vi partner u sklopu projekta „Rado imamo domaće“ i neka se i Vaši proizvodi nađu na našim policama.

FORMULAR ZA PRIJAVU

Prijava se vrši putem e-maila: radoimamodomace@mercator.ba, popunjavanjem online obrasca za prijavu koji ćete pronaći na www.mercator.ba , popunjavanjem upitnika i prijave na www.lonac.pro, kao i slanjem prijave na adresu: N/R odjel Marketinga Mercator BH d.o.o. Sarajevo ul.Blažuj bb, Ilidža.

Proizvođač proizvoda je prilikom prijave dužan navesti sve potrebne podatke u za to predviđena polja Formulara za prijavu.

Potrebni podaci za prijavu su:

a)      Podaci o proizvođaču i kompaniji:

 ime i prezime proizvođača, adresa, PDV i ID broj, e-mail adresa i broj telefona proizvođača

b)      Podaci o proizvodu:

naziv, opis, sadržaj (ml/g/kom.) jedne pakirne jedinice, kategorija u koju spada, sastojci, vrsta ambalaže, rok trajanja, barcode artikla (za pakovanu robu- ukoliko proizvođač nema barcode Ekomozaik će mu obezbijediti isti), godišnji kapacitet proizvodnje

c)      Opisati dosadašnji način prodaje na tržištu:

web trgovina ili online shop, putem društvenih mreža, na pijaci, tržnici ili vlastitom prodajnom prostoru, specijalizovanim sajmovima, lokalnim prodavnicama, drugo (ukoliko da, potrebno navesti);

Napomena:

Podaci koje popuni proizvođač smatraju se tačnim i važećim, a za eventualnu neistinitost istih odgovara proizvođač. Organizator zadržava pravo da provjeri istinitost istih bez prethodnog obrazloženja. Neistinitost podataka povlači eliminaciju iz projekta Rado imamo domaće.

 

1.      Proizvođač može prijaviti sve ili samo jedan proizvod iz svog asortimana.
2.      Proizvođač će po zahtjevu organizatora dostaviti uzorke svojih proizvoda sa pratećim analizama ovlaštenih laboratorija u BiH.
3.    Mogućnost ulistanja proizvoda u asortiman Mercatora imati će samo proizvođači koji zadovoljavaju zakonom propisane uslove o proizvodnji i stavljanju predmetnog asortimana na tržište.
4.      Proizvođač je saglasan da Mercatoru ustupi pravo korištenja naziva proizvođača, brendova, žigova itd., a u svrhu marketing kampanje i promocije projekta „Rado imamo domaće“.
5.   Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku kontaktira prijavljene proizvođače zbog potrebe dodatnih informacija o proizvođaču ili proizvodu/liniji proizvoda.
6.     Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeni Pravila i uslove prijave na projekat  „Rado imamo domaće“ i obustavi projekat usljed više sile ili okolnosti na koje organizator ne može uticati.
7.      Sva pitanja vezana za prijavu i Kriterije odabira moguće je uputiti putem e-mail adrese: radoimamodomace@mercator.ba ili na broj telefona: 033-286-147 ili na broj 057-344-990.
8.    Slijedom pravila i uslova prijave na projekat „Rado imamo domaće“, te kriterije za odabir proizvođača, organizator će odabrati jednog ili više prijavljenih proizvođača u raznim asortimanskim kategorijama, kojima će organizator ponuditi potpunu marketing podršku, te sezonsko ili trajno plasiranje proizvoda na police određenih prodajnih objekata Mercator Ložionička, Sarajevo i Mercator Borik, Banja Luka.
9.      Odabrani proizvođači biti će obaviješteni pismenim putem, a lista koja će se konstantno nadopunjavati nalaziti će se na portalu www.lonac.pro
10.    Prijavom na poziv proizvođač prihvata Pravila i uslove prijave na projekat „Rado imamo domaće“ organizatora te Kriterije za odabir proizvođača navedenog projekta.

 

Kriteriji za odabir proizvoda su:

 • Proizvod treba da bude proizveden u BiH.
 • Proizvod treba da bude deklarisan prema važećem zakonu u BiH.
 • Proizvod mora posjedovati dokaze o porijeklu sastojaka.
 • Poželjno je da su proizvodi prirodni što podrazumijeva da ne sadrže vještačke arome, boje ni konzervans.
 • Proizvod mora sadržavati barcode koji treba da bude čitljiv i jasan.
 • Proizvod treba da ima dokaz o zdravstvenoj ispravnosti.
 • Proizvođač je dužan da uz robu priloži prateću dokumentaciju (faktura i otpremnica).
 • Kvalitet robe koju proizvođač dostavlja mora biti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Organizator zaprima isključivo kvalitativno ispravnu robu. U suprotnom, kvalitativno neispravna roba neće biti zaprimljena.

Kvalitativno neispravna roba je:

 • roba čiji kvalitet proizvoda i/ili ambalaže nije u skladu s naručenim od strane Organizatora
 • oštećena roba i/ili ambalaža
 • roba koja nije dostavljena u ugovorenoj ambalaži
 • roba koja nije isporučena u okviru dostatnog roka trajanja
 • roba kojoj nedostaje barcode
 • roba kojoj nedostaje deklaracija
 • roba koja ne odgovara drugim standardima i zakonskim propisima

Proizvođač proizvoda prijavom na poziv prihvata Pravila i uslove prijave na projekat „Rado imamo domaće“ organizatora te Kriterije za odabir proizvođača navedenog projekta. Proizvođači se mogu prijaviti, u skladu sa Pravilima i uslovima prijave, organizatoru od 19.07.2018. godine. Pravila, uslove prijave i kriterije možete pronaći na www.mercator.ba i www.lonac.pro

Sve informacije ćete pronaći na web stranici Mercator.ba ili na prodajnom mjestu u Mercatoru Ložionička, Sarajevo i Mercatoru Borik, Banja Luka.